Směrnice Ecodesign (ErP)


Co je opravdu důležité v Nařízení komise (EU) č.1253/2014

ErP-Earth_wood

Konstrukce a provoz jednotek šetrných k životnímu prostředí


Evropská směrnice Ecodesign 2009/125/EU definuje minimální požadavky na výrobky související se spotřebou energie. S pomocí této směrnice by se měla spotřeba elektrické energie, jakož i emise CO2, snížit. Kromě toho by se měl zvýšit podíl energie ze systémů z obnovitelných zdrojů.
V rámci působnosti směrnice Ecodesign bylo přijato Nařízení komise (EU) č.1253/2014 popisující nejvýznamnější environmentální aspekt větracích jednotek, kterým je spotřeba energie při jejich provozu s efektivními úsporami elektrické energie a snížení emisí CO2. Od 1. ledna 2016 je možné uvést na evropském trhu pouze větrací jednotky splňující požadavky tohoto nařízení.
Veškeré vzduchotechnické výrobky společnosti DencoHappel jsou klasifikovány jako větrací jednotky, které nejsou určená pro obytné budovy.

Erp Logo


Co je třeba vzít v úvahu?

Rozsah platnosti
Směrnice Ecodesign se vztahuje na vzduchotechnické jednotky, které nahrazují spotřebovaný vzduch v budově nebo v části budovy venkovním vzduchem. Ke spotřebovávání vzduchu v budovách dochází především přítomností lidí a emisemi způsobenými používáním technologických procesů.
Jednotky pro likvidaci technologických nebo výrobních emisí a odstraňování tepelné zátěže objektu nespadají do oblasti působnosti směrnice Ecodesign.
O aplikacích, které platí pro provozní vzduch, nelze učinit žádná obecná prohlášení!
Aplikace je třeba posoudit případ od případu.


Výjimky:
Vzduchotechnické jednotky s následujícími vlastnostmi jsou vyloučeny z rozsahu platnosti:
• s elektrickým příkonem ventilátorů < 30 W (pro jednotlivé proudy vzduchu)
• pouze s axiálními nebo radiálními ventilátory vybavenými krytem (nařízení komise (EU) č. 327/2011 a č. 66/2014)
• provozované v prostředí s nebezpečím výbuchu ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES
• provozované pro nouzové použití, pro krátkodobý provoz s ohledem na požární bezpečnost podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
• s rozmezím teplot > 100 °C nebo < -40 °C (proudící vzduch)
• Operating temperature of the motor > 65 °C or < -40 °C
• s napájecí napětí >1,000 V AC nebo >1,500 V DC
• provozované v toxickém, vysoce korozním nebo hořlavém prostředí nebo v prostředí s abrazivními látkami
• pokud je pro větrání použito méně než 10% čerstvého vzduchu
• procesní větrání např. plavecké bazény, zemědělské aplikace, kuchyně, datová centra, serverové místnosti, odsávání od strojů recirkulační jednotky v čistých prostorech, odvod tepla - kompresorové místnosti, generátorové místnosti, místnosti s kogeneračními jednotkami, televizní a jiná studia s vysokým tepelným zdrojem od osvětlení, slévárenské a kovárenské procesy, haly s průmyslovými pecemi, výroba papíru

VĚTRACÍ JEDNOTKY URČENÉ PRO JINÉ NEŽ OBYTNÉ BUDOVY


Venkovní vzduch – Přiváděný (odváděný) vzduch


Jednosměrné větrací jednotky

Jednosměrné větrací jednotky jsou obvykle jednoduchá vzduchotechnická zařízení přivádějící (odvádějící) vzduch. Konstrukce těchto jednotek obsahuje skříň, filtr a ventilátor. Další komponenty, jako např. výměníky tepla, jsou označeny jako „nevětrací” komponenty. Použití těchto jednotek je povoleno pouze, pokud je mechanicky generovaný proud vzduchu vyvažován použitím větrání pomocí okna nebo zabudovaných větracích otvorů.

Platnost směrnice Ecodesign   od 1.1.2016 od 1.1.2018
Referenční konfigurace
Počet Směr proudění vzduchu  1  1
 Ventilátor  1  1
Třídy filtrů  Venkovní vzduch  F7  F7
Odváděný vzduch  M5  M5
Minimální požadavky
Účinnost ventilátoru  P ≤ 30 kW  6.2 % *ln(P[kW])+ 35,0 %  6.2 % *ln(P[kW])+ 42,0 %
 P > 30 kW  56.1%  63.1 %
Maximální vnitřní měrný příkon ventilátoru SFPint_limit  W / (m³ / s)  250  230
Regulace otáček ventilátoru    požadováno  požadováno
Monitorování diferenčního tlaku filtru    není požadováno  požadováno


Venkovní vzduch – Přiváděný vzduch – Odtahový vzduch – Odpadní vzduch


Obousměrné větrací jednotky:
Obousměrné větrací jednotky jsou obvykle vzduchotechnické jednotky s funkcemi přívodu a odvodu vzduchu. Konfigurace dodávek těchto jednotek obsahuje skříň, filtr a ventilátor pro každý proud vzduchu. Další komponenty, jako např. tepelné výměníky, jsou označeny jako „nevětrací” komponenty. Tyto jednotky jsou vybaveny výkonově regulovanou rekuperací (HCR - heat/cold recovery).

Platnost směrnice Ecodesign   od 1.1. 2016 od 1.1. 2018
Referenční konfigurace
Počet  Směr proudění vzduchu  2  2
 Ventilátory  2  2
Třídy filtrů  Venkovní vzduch  F7  F7
Odváděný vzduch  M5  M5
Systém zpětného získávání tepla   požadováno  požadováno
Minimální požadavky
Tepelná účinnost systému zpětného získávání tepla ηt [%]  Oběhový systém KVS  63  68
 Regulovaný systém HCR  67  73
Maximální vnitřní měrný příkon ventilátoru
SFPint_limit [W / (m3 / s)]
 Oběhový systém KVS  q < 2 m3 / s  1700 + E - 300 xq / 2 - F 1600 + E - 300 xq / 2 - F
 q > 2 m3 / s 1400 + E - F 1300 + E - F
 Regulovaný systém HCR  q < 2 m3 / s  1200 + E - 300 xq / 2 - F  1100 + E - 300 xq / 2 - F
 q > 2 m3 / s  900 + E - F  800 + E - F
Bonus za účinnost E [W / (m3 / s)]  Oběhový systém KVS  (ηt - 63) x 30  (ηt - 68) x 30
 Regulovaný systém HCR  (ηt - 67) x 30  (ηt - 73) x 30
Korekce filtru F  Kompletní referenční konfigurace  0  0
 Chybí střední filtr M5  160  150
 Chybí jemný filtr F7  200  190
 Chybí střední i jemný filtr
F7 + M5
 360  340
Regulace otáček ventilátoru    požadováno  požadováno
Monitorování diferenčního tlaku filtru    není požadováno  požadováno


Downloads
 • ErP2016-2018_EN

  (PDF, 1.31 MB)

 • Further downloads you can find here: Document Quickfinder
  Notice
  Také po vstupu směrnice Ecodesign v platnost existuje potřeba diskuse o rozsahu platnosti této směrnice a požadavcích na větrací jednotky.
  Díky naší spolupráci v různých odborných asociacích se intenzivně zabýváme tématem směrnice Ecodesign pro vzduchotechnické jednotky a rádi vám poradíme!

  © 2017 DencoHappel. All rights reserved.