Zkoušky filtrů

Zkoušky filtrů podle ČSN EN 779

​Klasifikace a komparativní zkoušky filtrů hrubého a jemného prachu se provádějí podle normy ČSN EN 779. Filtry hrubého prachu (třídy filtrace G1 – G4 s maximální povolenou zkušební tlakovou ztrátou 250 Pa) a filtry jemného prachu (třídy filtrace F5 – F9 s maximální povolenou zkušební tlakovou ztrátou 450 Pa) je třeba rozlišovat.  Účinnost filtrace se stanovuje pomocí gravimetrického procesu (viz obr. 1) s použitím zkušebního prachu ASHRAE.

U filtrů jemného prachu se provádí další měření účinnosti použitím zkušebního aerosolu (DEHS) a stanovením frakční filtrační účinnosti (viz obr. 2). Zkoušky jsou založeny na předpokládané velikosti částic 0,4 µm pro účely klasifikace. U filtrů jemného a hrubého prachu se dále stanovuje následující: počáteční tlaková ztráta, akumulace prachu a křivka tlakové ztráty jako funkce záchytu prachu.

Do roku 2011 se plánuje vydání revidované normy ČSN EN 779. Tato revize stanoví, že u filtrů jemného prachu tříd F7 – F9 se musí kromě předchozích požadavků (viz stanovení tříd filtrace) dosáhnout minimální účinnosti. Přihlíží se zde ke všem jednotlivým měřením, frakční účinnost platí pro nový filtr a sběr prachu pro vybitý stav (po ošetření isopropanolem). Nová verze mění klasifikaci filtrů se střední účinností: z F5 na M5 a z F6 na M6.

Zkoušky filtrů podle ČSN EN 1822

Klasifikace HEPA filtrů se provádí podle normy ČSN EN 1822. Účinnost se měří počítadly částic, rozlišují se třídy filtrace E10 – E12, H13 a H14 a U15 – U17. Stejně jako u tříd filtrace podle EN 779 se zkušební postup mění spolu s označením skupiny.  Nejdříve se stanovuje frakční účinnost a MPPS pomocí plochého filtračního média. Velikost částic s největším průnikem je taková velikost částic, při které filtrační médium vykazuje nejhorší stupeň separace. Toto separační minimum je obecně stanoveno mezi 0,1 a 0,3 µm. Ve druhém kroku se s použitím kompletního filtračního článku v rozsahu MPPS stanovují integrální a místní účinnost (ta se určuje skenovací metodou). To se provádí proto, aby bylo možné zaručit těsnost od třídy filtrace H13 výše.

Míra průniku P se počítá z naměřené koncentrace částic následovně:

P = c (čistý) / c (znečištěný)

Účinnost filtrace A se vypočítá takto:

A = 1 – P

Účinnost HEPA filtrů (například ve třídě H14) je pro MPPS > 99,995 %. U větších nebo menších částic je účinnost ještě lepší. Na rozdíl od HEPA a ULPA filtrů se u filtrů třídy E neprovádí 100 % monitorování. Účinnost lze ověřit vizuálním sledováním a statistickými technikami.

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.