ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Společnosti FläktGroup Czech Republic a.s. na roky 2016 – 2020

Společnost FläktGroup Czech Republic a.s. je součástí nadnárodního koncernu FläktGroup a na českém trhu zajišťuje výrobu a prodej vzduchotechnických zařízení centrálních a decentrálních systémů, systémů filtrace atmosférického vzduchu, systémů vestavby čistých prostorů a elektrického zařízení včetně regulace. S ohledem na náš další rozvoj jsme se v roce 2013 rozhodli zavést a uplatňovat systém environmentálního managementu, jako součást řízení organizace s prioritou snižování negativních vlivů našich činností a výrobků na životní prostředí.

1)  Naše záměry pro následující období v oblasti ochrany životního prostředí jsou:
a.    Minimalizace rizik havárie s ohledem na blízkost vodního toku a nakládání s chemikáliemi a ropnými látkami
b.    Navrhování šetrných výrobku ve vztahu k ŽP (zvyšování energetické účinnosti, využívání šetrnějších chladiv, zlepšování poměru množství přemístěného vzduchu k elektrickému příkonu) 
c.    Snižování spotřeby energie všech forem
d.    Snižování množství odpadů  
e.    Zamezování úniku chladiv do ŽP při nakládání s nimi

2)  Vrcholové vedení se k naplnění těchto strategických záměrů zavazuje:
-    Uvolňovat odpovídající zdroje a vytvářet vhodné podmínky k jejich uskutečnění
-    Podporovat vhodné aktivity vedoucí k neustálému zlepšování činností a postupů ke snižování negativních vlivů na životní prostředí a k prevenci znečišťování
-    Zajišťovat plnění právních předpisů a jiných požadavků, které se na organizaci v oblasti ochrany životního prostředí vztahují
-    Vyžadovat plnění právních předpisů a zásad na ochranu životního prostředí od firem, které vykonávají činnosti v areálu společnosti (zejména nájemci a dodavatelé)

3)   Od pracovníků společnosti se očekává:
-    Účastnit se školení ke zvyšování environmentálního povědomí
-    Dodržovat postupy zahrnující požadavky na ochranu životního prostředí (zejména třídění odpadů, požadavky na havarijní připravenost, na nakládání s chemickými látkami a směsmi a další)
-    Podávat náměty ke snižování negativních vlivů na životní prostředí 

Downloads

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.